Khamis, 9 Januari 2014

FAHAMILAH PERKATAAN MUALAF ITU.....JANGAN KITA MELARANG PENGGUNAAN NAMA ALLAH....JANGAN KITA MEMAHAMI SEOLAH2 ORANG NON MUSLIM TUHAN LAIN CIPTA...JIKA BERFIKIR BEGINI MAKA IMAN KITA JADI ROSAK...POSITIFNYA DENGAN TIDAK SECARA LANGSUNG MEREKA MENGAKUI BAHAWA PEMAHAMAN ISLAM TENTANG ALLAH ADALAH BENAR....KITA JANGAN LUPA IBLIS/SYAITAN SENTIASA MENGHASUT KITA AGAR SESAT....OLEH ITU BERHATI2LAH

Mualaf hairan kalimah Allah jadi polemik

Umat Islam di Malaysia tidak sepatutnya gusar mengenai penggunaan kalimah "Allah" oleh penganut Kristian di negara ini selagi kalimah itu digunakan secara positif, kata bekas penyampai MTV Europe, Kristiane Backer.
Penyampai itu yang kini merupakan pensyarah mengenai Islam, yang memeluk agama Islam pada 1995,
Photo

Mualaf hairan kalimah Allah jadi polemik Umat Islam di Malaysia tidak sepatutnya gusar mengenai penggunaan kalimah "Allah" oleh penganut Kristian di negara ini selagi kalimah itu digunakan secara positif, kata bekas penyampai MTV Europe, Kristiane Backer. Penyampai itu yang kini merupakan pensyarah mengenai Islam, yang memeluk agama Islam pada 1995, dan telah menerbitkan memoir beliau bertajuk From MTV to Mecca", semalam menyifatkan isu itu sebagai luar biasa dan orang ramai patut gembira mengenainya. "Anda tahu 'Allah' ialah nama untuk Tuhan dalam bahasa Arab. Ia digunakan dalam dunia Arab oleh penganut Kristian untuk Tuhan (God)...untuk menggambarkan God (mereka). Jadi kenapa kita perlu merungut mengenainya?"


Takrif Muallaf Dan Had Kemuallafan 

Tarikh Keputusan: 
13 Mar, 2013
Huraian Tajuk/Isu: 
Pembentangan kertas kerja telah disampaikan oleh Yang Berbahagia Dr. Haji Zulkifli bin Mohammad Al-Bakri berhubung Takrif Muallaf dan Had Kemuallafan.
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Terengganu Kali Ke Tiga Penggal Ke Sepuluh yang bersidang pada 13 Mac 2013 bersetuju dengan keputusan sebagaimana berikut :
Takrif Mualaf
Ulama di kalangan mazhab al-Syafi’iah menyatakan bahawa mualaf adalah mereka yang baharu memeluk Islam.
Had Tempoh Panggilan Mualaf

Had tempoh kemuallafan bergantung kepada uruf yang dicadangkan ialah tiga tahun. Jika sekiranya mereka masih miskin, maka zakat diberikan mengikut asnaf fuqara dan masakin.
Sekali lagi ditegaskan bahawa sudah sampai masanya tempoh had mualaf dikira selama TIGA TAHUN SAHAJA berdasarkan perkembangan semasa.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Takrif Fakir, Miskin, Fisabilillah, Ibnu Sabil, Mualaf, Rikab, Gharim Dan Amil Serta Pembahagiannya

Tarikh Keputusan: 
4 Jul, 1987
Huraian Tajuk/Isu: 
Ahli Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' ( Fatwa) telah diminta untuk mengeluarkan fatwa berkenaan dengan takrif Fakir, Miskin, Fisabilillah, Ibnu Sabil, Muallaf, Rikab, Gharim dan Amil serta pembahagiannya dan yang berkaitan dengannya.
Keputusan: 
Setelah dibincangkan dari kertas yang telah disediakan, ahli mesyuarat mengambil keputusan seperti berikut : TAKRIF FAKIR
"Seseorang yang tidak mempunyai harta dan tiada kuasa berusaha/ bekerja/ menanggung ketana tua atau cacat pada badan untuk mencari nafkah diri dan tanggungan yang bolehmencukupi keperluan hidupnya seharian yang patut pada adat - misalnya seseorang yang mempunyai tanggungan 5 orang anak yang mencukupi sara hidup harian mereka sebanyak RM 6.00 (makan dan minum orang yang sederhana) ini bererti sebulan ia memerlukan belanja sebanyak RM 180.00, sedangkan sara hidup yang diperolehi sekadar kurang daripada separuh (50% ke bawah).
Maka inilah yang ditakrifkan FAKIR dan kiaslah panduan ini seterusnya.
Dan sesiapa yang di tanggung baginya oleh bapa, suami, isteri, anak, cucu atau mana-mana orang atau mana-mana badan yang menanggung bagi tanggungannya yang mencukupi maka ia TIDAK TERMASUK FAKIR. "
TAKRIF MISKIN
" Seseorang yang ada memiliki harta benda atau berkuasa berusaha dan bekerja tetapi pendapatan yang diperolehi tidak mencukupi keperluan hidupnya dan keluarganya yang patut pada adat, misalnya seseorang yang mempunyai tanggungan lima orang anak yang mencukupi sara hidup harian mereka sebanyak RM 6.00 (makan dan minum orang yang sederhana) ini bererti sebulan ia memerlukan belanja sebanyak RM 180.00, sedangkan sara hidup yang diperolehi tidak mencukupi keperluannya 100%,
Maka ia ditakrifkan MISKIN dan kiaslah panduan ini seterusnya.
Dan sesiapa yang di tanggung baginya oleh bapa, suami, isteri, anak, cucu atau mana-mana orang atau mana-mana badan yang menanggung bagi tanggungannya yang mencukupi maka ia TIDAK TERMASUK MISKIN. "
DALIL :
Tersebut dalam kitab
"Tiada dinamakan miskin orang yang ada yang memberi nafkahkan dia sepert ibapanya atau neneknya atau anak dan cucunya atau suaminya kerana kaya ia dengan nafkah itu, maka tiada harus mengambil zakat daripada bahagian Fakir/Miskin. "
PEMBAHAGIAN FAKIR DAN MISKIN MERUJUK KEPADA KELUARGA ATAU INDIVlDU
" Sebuab keluarga yang menanggung beberapa orang keluarga yang tergolong dalam bahagian Fakir atau Miskin seperti yang tersebut dalam takrifnya yang dahulu, maka seorang sahaja dari ketua keluarga' atau bapa atau isteri yang berhak menerima babagian tersebut. "
TAKRIF FISABILILLAH
"Seseorang yang melibatkan diri dalam sesuatu aktiviti atau aktiviti-aktiviti untuk menegak dan mempertahankan Agama Islam serta kebajikan."
DALIL :
Daripada Tafsir Fahrul Razi No. 463 juzuk 4 dan tafsir Ruhul Maani No. 110 Juzuk 10 dan tafsir Khazin No. 304, Juzuk 2 ibarat Fahrul Razi. :
" Dan Ketahui olehmu bahawasanya zahir daripada lafaz itu tidaklah memastikan tertentu atas ahli peperangan sahaja maka dengan makna ini telah mencatit oleh Imam Quffal di dalam tafsirnya daripada setengah Fuqaha bahawasanya mereka mengharuskan zakat-zakat itu kepada semua jalan kebajikan seperti membalut orang mati dan membena kubu-kubu dan membanyakkan masjid-masjid kerana Firman Allah Taala itu am pada semuanya ibarat Ruhul Maani :
" Dan telah mentafsirkan akan dia di dalam dengan sekelian kebajikan maka masukkan di dalamnya tiap-tiap mereka yang berusaha pada taatkan Allah Taala dan jalan kebajikan.
Dan juga tersebut dalam Fathul Bari pula (242) jilid ketiga :
Daripada Nafi' bahawasanya Ibnu Umar adalah ia mengirimkan zakat fitrah kepada orang yang menghimpunkan dia sebelum dua atau tiga hari dari hari raya, dan juga menunjukkan atas demikian daripada Abi Hurairah berkata Rasulullah S.A.W. mewakilkan aku pada menyimpan zakat Ramadhan (zakat fitrah). "
BAHAGIAN FISABILILLAH
" Mesyuarat bersetuju bahagian ini (Fisabilillah) hendaklah diserahkan ke pihak Jabatan (Bhg. Baitulmal/Zakat) dan Bahagian Baitulmal/Zakat akan menguruskan pemberian kepada mereka yang berhak menerimanya, tidak sepertimana yang lalu bahagian Fisabilillah ditinggalkan di Masjid atau Surau untuk diberi kepada AJK Masjid Dan Surau sahaja. "
Alasannya :
Kerana ia kurang menepati dalam takrif pembahagian Fisabilillah - dan melalui pengagihan daripada Jabatan ini dapat diperkemaskan.
YANG MENDAPAT DAN ORANG-ORANG YANG BERHAK MENERIMA BAHAGIAN FISABILIILLAH
1. Bantuan Masjid-masjid, Surau dan Sekolah-sekolah Agama Islam Selangor.
2. Derma siswa kecil bagi pelajar Sekolah Menengah Tinggi Agama Islam Selangor.
3. Bantuan yuran peperiksaan Sekolah Agama Islam Selangor.
4. Hadiah-hadiah galakan.
5. Bantuan Pegawai-pegawai Masjid bukan Kerajaan.
6. Bantuan pakaian pelajar-pelajar miskin.
TAKRIF IBNU SABIL
" Mana-mana orang dalam perjalanan bagi maksud-maksud yang diluluskan oleh Syara' dari mana-mana jua negeri yang memerlukan bantuan walaupun mungkin dia mempunyai harta di dalam negeri tempat kediamannya."
ORANG YANG BERHAK MENDAPAT BAHAGIAN IBNU SABIL
1. Pengembara/musafir yang terkandas.
2. Pengembara/musafir yang bertujuan kebajikan dan ketaatan.
3. Tambang pergi balik anak Selangor yang belajar di luar
4. Melawat Sambil belajar.
TAKRIF MUALLAF
"Seseorang yang baru memeluk Agama Islam dan memerlukan bantuan kewangan. "
MASA (TEMPOH) MUALLAF
"Masa/tempoh seseorang Muallaf itu tidak ditentukan ia bergantung kepada kuatnya akidah dan keimanannya, selagi ia masih lemah dalam hal tersebut ia boleh menerima Bahagian Muallaf. "
ORANG YANG BERHAK MENDAPAT BAHAGIAN MUALLAF

1. Bantuan bulanan (mereka yang sangat memerlukan atau pendakwaan) .
2. Kecemasan/kemalangan dan lain-lain.
3. Berkhatan (lelaki sahaja).
4. Hari raya (Aidilfitri/Haji).
5. Bantuan Majlis Perkahwinan (Majlis AkadNikah).
6. Menghadiri Ke las Agama Asas.
7. Sebaran Dakwah/Kursus.
8. penerbitan/Risalah.
9. Bantaun biasiswa kecil anak-anak saudara baru.
10. Elaun Guru Muallaf (Cina/lndia/Asli).
11. Pengurusan rumah/bangunan Muallaf. RIKAB
"Setelah dibincangkan mesyuarat Fatwa hari ini bersetuju bahawa asnaf Rikab ini digugurkan (dihapuskan) dalam pengagihan zakat kerana pada masa ini rikab tidak wujud lagi. Oleh itu zakat hanya dibahagi kepada 7 asnaf sahaja,berdasarkan kepada dalil di bawah ini :
" (Kata) Ibnus Silah, bahawasanya bagi mustahak yang maujud sekarang ini empat bagi jua (pertama) Fakir, (kedua) Miskin, (Ketiga) Orang Yang Berhutang, (keempat) Ibnusabil, dan jika tiada Maujud seorang jua pun daripada sekalian mustahak itu hendaklah dipeliharakan zakat itu hingga ada sekalian mereka itu atau setengah mereka itu dan apabila membahagi Imam atau Amilnya akan zakat wajiblah atasnya memberikan zakat bagi tiap-tiap seorang yang di dalam satu bagi daripada sekalian bagi yang maujud. "
TAKRIF GHARIM
" Orang yang menanggung hutang kerana masalah agama dan tidak mampu membayarnya ".
TAKRIF AMIL
" Orang yang dilantik/ditauliahkan oleh DYMM Sultan atau Naibnya ( Pengarah JAIS ) untuk penyelenggaraan hal-hal zakat ".
Telah tersebut juga dalam kitab Majmuk

Ertinya: Wajib atas Imam atau penggantinya melantik pekerja-pekerja (amil) bagi memungut zakat " YANG MENDAPAT BAHAGIAN AMIL
" Orang yang di lantik dan bekerja dalam pengurusan zakat tidak bergaji atau bergaji tetapi bukan sebagai tugasnya ".
YANG TIDAK MENDAPAT BAHAGIAN AMIL
"Orang yang dilantik dan mendapat ganjaran atau bergaji daripada Kerajaan yang ia menanggung sebagai tugas dalam hal pengurusan zakat.
Keputusan Fatwa ini telah dibuat dengan sebulat suara ahli yang hadir pada :
1. 7 Februari 1987,
2. 7 March 1987 bersamaan 7 Rejab 1407,
3. 28 March 1987 bersamaan 28 Rejab 1407,
4. 25 April 1987 bersamaan 26 Syaaban 1407,
5. 4 Julai 1987 bersamaan 8 Zulkaedah 1407
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

SALAH FAHAM TERHADAP TAKRIF NAMA ISLAM.

(Shah Kirit bin Kakulal Govindji)


Sebelum memulakan bicara, ingin saya tegaskan, bicara saya kali ini melibatkan persoalan Muallaf atau Saudara Baru dan pengekalan nama asal, iaitu nama yang diguna pakai sebelum memeluk islam. Jadi bicara saya hanya berfokuskan isu ini. Di Malaysia ada beberapa orang tokoh muallaf yang mengekalkan nama asalnya setelah memeluk islam. Ada antara mereka yang terlibat aktif dalam gerak kerja dakwah, terutamanya dengan mendekati dan ‘memasarkan’ islam kepada golongan bukan islam. Lagi hebat, mereka berjaya ‘menjual’ islam ke peringkat global. Antara mereka ini ialah Lim Jooi Soon dan Ann Wan Seng dari bangsa Cina dan Shah Kirit Bin Kalkulai Govindji yang berbangsa India. Tentang Ann Wan Seng, saya tidak pasti adakah beliau menukar nama asalnya setelah memeluk islam, Cuma yang pasti, nama asalnya, iaitu Ann Wan Seng yang diguna pakai dalam penulisan dan ceramahnya.


Seringkali berlaku, apabila seseorang memeluk Islam, mereka akan dibekalkan dengan nama islam. Namun, istilah nama islam yang diguna pakai selama ini seringkali mengundang kekeliruan dan salah faham. Ini kerana, nama islam yang dimaksudkan atau perlu digunapakai itu merujuk kepada nama-nama yang berunsur Arab( saya singkatkan kepada nama Arab sahaja selepas ini untuk melancarkan penulisan). Ia seolah-olah membawa maksud nama-nama Arab itu mewakili nama-nama islam. Atau dengan bahasa yang paling mudah, nama Arab itu nama Islam dan nama islam itu adalah nama Arab. Lebih merisaukan, ia akan menimbulkan persepsi buruk dalam kalangan bukan islam dengan melabelkan Islam itu Arab dan Arab itu Islam.


(Lim Jooi Soon)


Berbicara tentang agama, maka sandaran utamanya ialah Al-Quran dan Sunnah. Tapi sayang, terdapat juga pihak-pihak tertentu yang meletakkan maslahat dan kemaslahatan sebagai keutamaan untuk mewajar dan mewaraskan tindakan. Lagi malang apabila maslahat dan kemaslahatan itu hanya berpihak kepada golongan tertentu, dan dalam masa yang sama, golongan yang lain pula menerima tempias yang berupa mudarat dan kemudaratan. Inilah yang ingin saya perkatakan dalam entry saya kali ini.


Hakikat Sebenar, nama islam ialah nama yang mempunyai makna yang baik dan ia tidak semestinya nama-nama Arab. Malah nama-nama tertentu yang berunsurkan Cina seperti Lim Jooi Soon( yang bermaksud menuju kejayaan) jauh lebih islamik dari segi maknanya berbanding sesetengah nama Arab yang digunapakai oleh orang Melayu, seperti Nur Wati(yang bermaksud Cahaya Persetubuhan). Malah dalam sesetengah kes, ada juga anak Melayu (merujuk kepada nama anak seorang jutawan internet) yang bernama Cinta Strawbery. Jadi, mana yang lebih islamik antara ketiga-tiga nama ini?

(Ann Wan Seng)


Sekarang mari kita selongkar sejarah silam. Sejarah awal islam yang saya maksudkan. Sejarah itu telah mengajar kita, sesungguhnya nama islam bukanlah nama arab tetapi nama yang mempunyai makna yang baik. Lihat sahaja persitiwa Nabi Muhammad SAW bertindak mengubah nama seorang sahabat yang bernama Abd asy- Syams bin Sokhr kepada Abd ar-Rahman bin Sokhr. Pertukaran nama ini terpaksa dibuat kerana Abd asy-Syams itu bermaksud Hamba Matahari dan Abd ar-Rahman pula bermaksud Hamba Yang Maha Pemurah ( salah satu daripada nama-nama Allah)- Tentang peristiwa Nabi Muhammad SAW mengubah nama sahabat ini bolehlah rujuk buku yang berjudul Mengemudi Bahtera Perubahan Minda, oleh Dr Asri Zainul Abidin pada muka surat 72.


Jelas di sini, pertukaran atau perubahan nama adalah kerana nama asalnya (Abd asy-Syams) mengandungi makna yang tidak baik. Dan, andainya nama islam itu adalah nama arab, sudah tentu Nabi SAW tidak akan sesekali mengubah nama Abd asy-Syams kerana nama tersebut merupakan nama arab. Jelas sekali, nama arab tak semestinya nama islam, tapi nama yang mengandungi makna yang baik, itulah nama islam. Jadi selok-eloknya selepas ini, guna sahaja perkataan nama arab dan bukannya nama islam seandainya ingin memaksa ( walaupun istilah digalakkan yang digunakan) seseorang muallaf menukar namanya. Kenapa saya menggunakan perkataan memaksa, ini kerana terdapat kes, seseorang muallaf terpaksa mengambil masa selama lima tahun untuk mempertahankan penggunaan nama asal. Lima tahun terpaksa berulang alik ke pejabat agama. Bayangkan betapa teruknya karenah birokrasi karenah yang bisa melunturkan keinginan orang bukan islam untuk memeluk islam. Dan, ada juga kes orang Cina yang ingin memeluk islam, tiba-tiba membatalkan hasratnya itu kerana diwajibkan menukar nama kepada nama arab.


Tadi saya ada menyebut dua istilah penting, iaitu maslahah dan kemaslahatan. Juga mudarat dan kemudaratan. Maslahat yang saya maksudkan di sini ialah faedah atau kebaikan disebalik penukaran nama asal kepada nama arab sesudah memeluk islam. Mudarat pula merujuk kepada kesan negatif dan keburukan akibat penukaran nama asal kepada nama arab tersebut.


Sebenarnya persoalan maslahah dan mudarat perlu ditimbang dan disukat di atas neraca agama yang berpaksikan Al-Quran dan Sunnah. Ia juga perlu diukur dengan menggunakan elemen wajar dan waras. Andainya ditimbang dan disukat dengan menggunakan neraca agama, hasilnya seperti yang saya nyatakan tadi, iaitu Nabi SAW telah bertindak menukar nama seorang sahabatnya kerana nama itu mengandungi makna yang tidak baik meskipun nama itu merupakan nama berunsurkan arab. Kesimpulannya, nama islam merupakan nama yang mengandungi pengertian yang baik. Itu sahaja. Senang dan mudah.


Mengukur dengan menggunakan elemen wajar dan waras pula memerlukan kepakaran membaca situasi dan meneliti realiti. Antara alasan yang selalu diberi untuk mewajarkan penukaran nama kepada nama arab ialah untuk mengelakkan kekeliruan. Itulah maslahah yang paling utama disebalik galakan( meskipun seakan-akan diwajibkan) penukaran nama tersebut. Paling dibimbangi andainya berlaku kematian terutamanya kematian kerana kemalangan. Jika ini berlaku, orang ramai akan tertanya-tanya kerana nama pemilik kad pengenalan itu tidak berunsurkan arab seperti kebiasaan nama-nama penganut islam di Malaysia. Sebenarnya alasan ini telah dijawab oleh Lim Jooi Soon, seorang muallaf yang mengekalkan nama asalnya dan kini giat menjalankan kerja-kerja dakwah. Katanya “Perkara ini bukan masalah kerana penyelesaiannya terbukti pada status agama Islam yang tertera dalam kad pengenalan (MyKad) dan juga kad yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Persekutuan dan Negeri,” Sebenarnya, kes ini sama sahaja apabila kita berhadapan dengan etnik Kadazan/Dusun yang majoritinya beragama Kristian. Jika dilihat pada kad pengenalan mereka, perkataan bin/ binti digunakan secara meluas, malah terdapat juga dalam kalangan mereka yang menggunakan nama-nama yang mirip dengan nama orang-orang melayu atau islam. Walaupun begitu kita tidak sesekali pun meragui status agama Kristian yang mereka anuti kerana pada kad pengenalan mereka itu tidak tercatat islam sebagai agamanya. Kesimpulannya, apabila perkataan islam sebagai agama dicatatkan pada kad pengenalan, maka isu kekeliruan mestilah dinoktahkan.

Sekarang kita lihat pula mudarat atau kesan negatif, akibat pertukaran nama asal setelah seseorang itu memeluk islam. Dalam hal ini, situasi dan realiti perlu dibaca dan diteliti dengan cermat dan hati-hati. Pertama, mari kita lihat bilangan orang Cina di Malaysia yang memeluk agama islam. Buat masa sekarang, terdapat 6.5 juta penduduk berbangsa Cina di Malaysia. Tapi sayang, tidak sampai satu peratus yang memeluk agama islam. Iaitu, sekitar 60 ribu orang sahaja daripada 6.5 juta masyarakat Cina di Malaysia yang memeluk islam. Memang ada berlaku peningkatan dari semasa ke semasa, tetapi ia teramat perlahan, bayangkan sehingga tahun 2003, peratus orang Cina yang memeluk islam ialah sekitar 0.2 peratus sahaja ( rujuk Majalah Al-Islam Januari 2003. M/S 35-38) dan hingga ke tahun 2011, bilangannya masih lagi belum mencapai satu peratus. Tetapi anehnya, dalam masa yang saya agak ramai orang Cina memeluk agama Kristian.. Kesimpulan daripada data yang saya paparkan ini ialah, islam begitu asing dan tidak diminati oleh orang-orang Cina. Mengapa ini terjadi? Siapa yang perlu dipersalahkan, agama islam atau pihak tertentu yang ‘berlabel dan berjawatan’ islam? Untuk pengetahuan sahabat, faktor pertukaran nama merupakan antara faktor yang menyebabkan orang Cina menjauhi islam. Ini diakui oleh pendakwah islam dari kalangan bangsa Cina seperti Ann Wan Seng dan Lim Jooi Soon.


Untuk pengetahuan sahabat, terdapat kes orang Cina yang ingin memeluk islam tetapi bertindak membatalkan hasratnya itu setelah diwajibkan menukar nama kepada nama arab. Untuk pengetahuan sahabat juga , terdapat kes, orang Cina yang sekadar ingin menemani rakannya memeluk islam, tiba-tiba turut berminat untuk memeluk islam setelah mengetahui dia dibenarkan mengekalkan nama asal, asalkan nama tersebut mengandungi makna yang baik. Lihat SINI untuk penjelasan lanjut. Tolong hayati, rakaman kuliah tersebut dan nilailah mana yang lebih besar antara manfaat dan mudarat disebalik pemakaian nama asal. Ingat! Buatlah penilaian berlandaskan neraca agama, juga berdasarkan elemen waras dan wajar.

Satu lagi alasan yang dijadikan hujah untuk mewajar dan mewaraskan pertukaran nama asal kepada nama arab ialah bahasa arab merupakan bahasa Al-Quran dan merupakan bahasa Syurga. Memang tidak dinafikan, bahasa arab merupakan bahasa rasmi agama islam, tapi ia tidak wajar dijadikan alasan untuk mewajibkan saudara baru menukar nama kepada nama arab. Ini kerana mudaratnya mengatasi manfaat. Realiti menunjukkan tidak sampai satu peratus orang Cina yang memeluk islam. Ini satu fakta yang mengerunkan. Dan andainya alasan nama arab itu mesti digunapakai oleh muallaf, maka mereka boleh bertanya balik kepada pihak yang berlabel dan berjawatan agama. Mengapa sesetengah orang melayu dibenarkan memakai nama-nama seperti Suparman, Wagiman,Suparno dan Cohyadi ( sekadar menyebut beberapa contoh). Bukankah nama-nama ini tidak berunsurkan arab. Macam mana pula dengan nama seorang anak jutawan internet, yang bernama Cinta Strawbery. Adakah itu nama arab.

Kita perlu faham, nama bagi orang Cina mempunyai seribu erti dan sejuta makna. Lihat sahaja pada nama Lim Jooi Soon. Lim adalah nama keluarga, Jooi adalah nama keturunan dan Soon adalah nama dirinya. Bayangkan apabila ada sebahagian daripada masyarakat Cina yang ingin memeluk agama Islam terpaksa membuang nama keturunan dan nama dirinya ini seolah-olah memutuskan pertalian dari nasab keturunan.
Menurut Lim Jooi Soon, sebenarnya ramai masyarakat Cina membatalkan hasrat memeluk Islam kerana takut apabila diberitahu nama keturunan dan nama diri perlu dibuang selepas pengislaman.
“Dari segi dakwah pula, jika mereka mengekalkan nama dalam bahasa Cina, tanggapan masyarakat bukan Islam bahawa memeluk agama Islam itu bermakna ‘masuk’ Melayu dapat dihakis sekali gus menunjukkan Islam adalah agama universal.” Kata Lim Jooi Soon lagi. Lebih lanjut kisah Lim Jooi Soon, sila baca kat SINI

Sebelum menoktahkan bicara ini, ingin saya tegaskan, pemakaian nama asal yang mempunyai erti yang baik ini perlu dibenarkan kepada para muallaf, andainya itu yang menjadi kehendak mereka. Usahlah berkeras dan bertegas dalam perkara yang tidak menyalahi hukum hakam agama. Apalah gunanya bertegas dan berkeras andainya mereka ini menjauhi islam sedikit demi sedikit. Apalah gunanya bertegas dan berkeras andainya islam terus disalah fahami. Setakat ini, beberapa buah negeri telah membenarkan para muallaf memakai nama asal. Antaranya negeri Melaka, Selangor, Kelantan, Wilayah Persekutuan dan Perlis.


Akhir sekali, sila hayati kuliah dari Lim Jooi Soon tentang betapa pentingnya bagi seseorang muallaf terutamanya dari bangsa Cina untuk mengekalkan nama asalnya sesudah memeluk islam, andainya nama itu mengandungi erti yang baik. Lihat SINI


INFO TAMBAHAN.

Kepada peminat sejarah, pasti sahaja akan mengenali Suada Dilberovic, 24 tahun. Allahyarham merupakan mangsa pertama kegansan Serbia ketika tercetusnya perang Bosnia pada 6 April 1992. Perang yang akhirnya mengorbankan 200 ribu orang dan 65 % daripadanya ( mangsa korban ini) ialah etnik Bosnia yang beragama islam. Sengaja saya paparkan isu ini supaya sahabat dan pembaca dapat melihat nama gadis islam itu. Tentu sahaja namanya tidak berunsur arab. Begitu juga dengan Allahyarham Alija Izatbegovic, bekas pemimpin islam Bosnia ketika tercetusnya perang tersebut. Ia juga tidak berunsurkan arab. Besar kemungkinan nama-nama itu berunsurkan etnik.

Begitu juga di Chehnya, antara tokoh yang terkenal ialah Dzohar Musayevich Dudayev, iaitu seorang pemimpin pemisah islam Chehnya yang telah menemui ajalnya di tangan Russia. Namanya juga tidak berunsurkan arab.


 

Biodata Iblis, Anda Patut tahu

Written By canang on Khamis, 9 Januari 2014 | 1/09/2014 09:00:00 PG

Nama sebenar : IBLIS LAKNATULLAH.

Nama glamour : hantu,syaitan,pelesit,jembalang,langsui dll

Kelahiran : Bermula dari keengganannya sujud kepada Nabi Adam a.s

Status diri : Fasik kelas pertama

Agama : Kufur

Tempat Tinggal : Di hati-hati mereka yang lalai

Alamat Tetap : Neraka jahanam

Kawasan : Di Setiap penjuru yang di dalamnya tiada usaha lansung untuk mengingati Allah

Arah perjalanan : Tiada haluan dan bengkang bengkok

Isteri : Setiap wanita yang tidak menutup aurat, tidak mentaati Allah,Rasul dan suaminya

Kaum kerabat : Semua golongan yang menentang dan memusuhi Allah

Modal pusingan : Angan angan kosong dan tipu daya yg halus

Tempat pertemuan : Konsert-konsert hiburan,Pasar-pasar dan di semua tempat jual beli

Musuh ketat : Setiap orang Islam yang beriman dan bertakwa

Sahabat karib : Anak-anak Adam

Motto kerja : 'Hipokrasi asas akhlak'

Hobi : Melalaikan orang dari mengingati Allah, menggoda manusia lalu menyesatkannya

Cita cita : Supaya semua makhluk di muka bumi ini menjadi kafir

Sukan (yg tidak digemari) : Acara Langkah seribu (Semasa Malaikat Maut ingin mencabut nyawa)

Kelemahan diri : Bila Manusia membaca istighfar

Mentor yg dikagumi : Manusia yg mempunyai berkelebihan lebih dari dirinya

Logo : Sebarang tatu

Pejabat operasi : Tandas,bilik air, tempat yang bernajis dan kotor serta tempat-tempat maksiat

Rakan kongsi : Golongan munafik serta syaitan-syaitan dari kalangan jin dan manusia

Sumber pendapatan : Segala harta yang diperoleh dengan jalan haram dan riba

Jenis perkhidmatan : Menggalakkan manusia mengerjakan kemungkaran dan derhaka terhadap Allah SWT

Tempoh perkhidmatan : Sehingga hari khiamat

Matlamat Sebenar : Membawa Anak cucu Adam bersama-sama ke Neraka Jahanam

Teman sejawat : Orang yang suka mendiamkan dirinya dari menyatakan kebenaran

Ganjaran : Dosa-dosa kecil/besar dan kemurkaan Allah

Pembantu setia : Orang yang suka mengumpat, mencaci, memaki hamun, menghasut, pendengki dan pendendam

Peristiwa yg tak dapat dilupakan : Semasa Allah menjadikan Nabi Adam a.s

Kenangan manis : Di waktu manusia diambang shakratulmaut, mati dalam kekafiran

Kenangan pahit : Manusia yg digodanya mati dalam keimanan

Makanan kegemaran : Daging orang mati, segala najis dan kotoran

Minuman yg digemari : Wiski,brandi,taqila,todi,wine,arak dan semua minuman yg memabukkan Yang paling ditakuti : Orang mukmin yang bertakwa

Yang paling dibenci : Orang yang sentiasa berzikir dan mengingati Allah

Alat perangkap : Wanita-wanita cantik,model,pelacur,pragawati,dan sebagainya

Saat ajal : Bila tiba waktu yang ditentukan Allah di hari kiamat kelak

Yg paling membosankan : Bila tiada lagi manusia yg mahu mengikuti kemahuannya

Tugas yg paling meletihkan : Menganggu manusia kearah kebaikkan kerana Allah Taala

Tugas yang paling disukai : Mengajak melakukan Homoseks,lesbian dan berzina

Janji kepada manusia : Janji janji kosong,angan angan dan tipu daya

Yang membuatnya gembira : Manusia yg mengikut jejak langkahnya

Saat yg mendukacitakannya : Manusia yg mempunyai cita cita untuk bertaubat

Yang membuatnya menangis : Bila Manusia yg disayanginya sujud kepada Allah SWT


 
ALLAH MILIK SEMUA...SEMUA ALLAH CIPTAKAN....ISLAM MILIK SEMUA...SEMUANYA PATUT MEMELUK ISLAM...PATUT SEMUA MAKHLUK TAAT DAN TUNDUK KEPADA ALLAH SWT 

 
 
 
 


Tiada ulasan: