Isnin, 14 April 2014

WAJIB AJK MASJID ATAU SURAU MENYEDIAKAN GURU/USTAZ MENGAJAR....TAUHID .....FEQAH....SERTA TASAUF....NI FARDU AIN....PENDUDUK SETEMPAT WAJIB BELAJAR ASAS2 FARDU AIN INI

Ada masjid di Rembau tiada Bilal dan Siak yang dilantik kerajaan
Posted on Sunday, April 13 @ 07:07:18 MYT
Dilulus untuk paparan oleh PenjagaKubur"Saya dikhabarkan ada masjid di Rembau ini yang tiada bilal dan siak yang dilantik oleh kerajaan negeri. Temuduga telah dilakukan, tetapi perlantikan belum dapat dibuat kerana dikhabarkan sistem maklumat sedang dikemaskini.


Harap pihak berkaitan memberikan sumber manusia, kakitangan, kelengkapan komputer, gaji yang secukupnya agar pengurusan masjid di Negeri Sembilan ini berjalan lancar.

Ini adalah kerana pada pengamatan saya masjid-masjid di N.Sembilan ini, khususnya di kawasan kampung banyak yang mati dari majlis ilmu dan solat jemaah seperti yang saya nukilkan sebelum ini di http://waghih.blogspot.com/2011/03/masjid-masjid-yang-mati-di-nsembilan.html
"

................................
Dihantar untuk paparan TKO (Tranungkite)
Oleh:
rozmal
Posted on Sunday, April 13 @ 07:07:18 MYT
Dilulus untuk paparan oleh PenjagaKubur
Apakah Hukum Belajar Fardu Ain
Fardu Ain
Fardhu ain ialah bermaksud perkara yang wajib dibelajar bagi setiap orang Muslim dan mengetahui kewajipan-kewajipan agama yang menjadikan akidah keimanan dan fardhu-fardhu yang ditetapkan oleh Islam itu sah. Ia berupa beriman kepada Allah, Malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, para Rasul-Nya, Hari Kiamat, dan ketentuan qadar yang baik dan jahat. Begitu juga rukun-rukun dan fardhu-fardhu sembahyang, zakat, puasa dan haji. Ini adalah apa yang dinyatakan di dalam hadith Ibn ‘Umar yang disepakati kesahihannya yang bermaksud: 
'Dibina Islam itu atas 5 perkara: Menyaksikan bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan menunaikan fardhu haji bagi sesiapa yang mampu melakukannya.'
Ilmu fardu ain terbahagi kepada tiga bahagian:
Pertama : Ilmu Tauhid yang dinamakan ilmu Usuluddin, juga dinamakan ilmu ‘Aqidah.
Kedua : Ilmu Syari’at yang dinamakan ilmu Furu’, juga dinamakan ilmu Feqah.
Ketiga : Ilmu Batin yang dinamakan ilmu Suluk dan ilmu Thariqat, juga dinamakan ilmu Tasawuf.

Pengertian Ilmu Fiqah

Firman Allah dalam Maka apakah tidak lebih baik dari tiap-tiap kelompok segolongan manusia untuk ber tafaqquh (memahami fiqih) dalam urusan agama dan untuk memberi peringatan kaumnya bila mereka kembali; mudah-mudahan kaumnya dapat berhati-hati (menjaga batas perintah dan larangan Allah). QS At Taubah [9] : 123;
Sepertimana sabdaan Nabi :
Barangsiapa dikehendaki oleh Allah akan diberikannya kebajikan dan keutamaan, niscaya diberikan kepadanya kefaqihan (memahami fiqih) dalam urusan agamanya. (HR. Bukhari-Muslim).
Ilmu fiqih adalah ilmu untuk mengetahui hukum Allah yang berhubungan dengan segala amaliah mukallaf baik yang wajib, sunah, mubah, makruh atau haram yang digali dari dalil-dalil yang jelas (tafshili).
Produk ilmu fiqih adalah fiqih. Sedangkan kaidah-kaidah istinbath (mengeluarkan) hukum dari sumbernya dipelajari dalam ilmu Ushul Fiqih.
Fiqah Secara istilah mengandung dua arti:
1. Pengetahuan tentang hukum-hukum syari’at yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan  seorang yang mukallaf, yang diambil dari dalil-dalilnya yang bersifat terperinci, berupa nash-nash al Qur’an dan As sunnah serta yang bercabang darinya yang berupa ijma’ dan ijtihad.
2. Hukum-hukum syari’at itu sendiri
Jadi perbeza di anantara kedua definisi tersebut bahawa yang pertama di gunakan untuk mengetahui hukum-hukum (Seperti seseorang ingin mengetahui apakah suatu perbuatan itu wajib atau sunnah, haram atau makruh, atau pan mubah, ditinjau dari dalil-dalil yang ada), sedangkan yang kedua adalah untuk hukum-hukum syari’at itu sendiri (Yaitu hukum apa saja yang terkandung dalam shalat, zakat, puasa, haji, dan lainnya berupa syarat-syarat, rukun –rukun, kewajiban-kewajiban, atau sunnah-sunnahnya).
HUBUNGAN ANTARA FIQAH DAN AQIDAH  ISLAM

Diantara keistimewaan fiqah Islam –yang kita katakan sebagai hukum-hukum syari’at yang mengatur perbuatan seorang mukallaf  dan juga memiliki keterikatan yang kuat dengan keimanan terhadap Allah dan rukun-rukun aqidah Islam yang lain. Terutama Aqidah yang berkaitan dengan iman dengan hari akhirat.

Yang demikian Itu kerana keimanan kepada Allah-lah yang dapat menjadikan seorang muslim berpegang teguh dengan hukum-hukum agama, dan  menerapkannya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah s.w.t. Sedangkan orang yang tidak beriman kepada Allah tidak merasa terikat dengan solat maupun puasa dan tidak memperhatikan apakah perbuatannya termasuk yang halal atau haram.
Maka berpegang teguh dengan hukum-hukum syariat merupakan sebagian daripada keimanan terhadap Dzat yang menurunkan dan mensyariatkannya terhadap para hambaNya.
Contohnya:
a. Allah memerintahkan bersuci dan menjadikannya sebagai salah satu keharusan dalam keiman kepada Allah sebagaimana firman-Nya :
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki.” (QS.Al maidah:6)
b. Juga seperti shalat dan zakat yang Allah kaitkan dengan keimanan terhadap hari akhir, sebagaimana firman-Nya :
“(yaitu) orang-orang yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat.” (QS. An naml:3)
Demikian pula taqwa, pergaulan yang baik, menjauhkan kemungkaran dan contoh lainnya, yang tidak memungkinkan untuk disebutkan satu persatu. (lihat fiqhul manhaj hal.9-12)
ILMU KALAM (USHULUDIN / TAUHID)
Ibarat sebuah pohon, itikad (keyakinan) yang mendalam merupakan akar yang kukuh yang menjadi dasar, sedangkan akidah merupakan satu batang penampan yang tegak tidak boleh lagi menyimpang. Salah dalam Itikad-akidah menyebabkan seseorang tersesat dan keluar dari Islam dan menjadi ia kafir. 
Sedangkan Fiqih merupakan dahan, ranting dan cabangnya. Dalam masalah Fiqih-amaliah yang ijtihadi sering terjadi perbedaan pendapat  diantara para imam mujtahid dan para ulama. Salah dalam ijtihad fiqih amaliah, tidak menyebabkan seorang muslim menjadi ia kafir, melainkan yang benar dapat dua pahala yang salah dapat satu pahala. 
Hadits Nabi yang menerangkan akan adanya firqoh-firqoh Islam yang sesat di dalam masalah Akidah (bukannya masalah didalam masaalah fiqih-amaliah khilaf) :
Seperti sabdaan Nabi s.a.w.
Umatku akan terpecah-belah menjadi 73 golongan, diantara golongan-golongan itu yang selamat hanya satu golongan saja, sedangkan lainnya adalah binasa. Para sahabat bertanya : Siapakah golongan yang selamat itu ? Nabi menjawab : golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, para sahabat bertanya lagi, Apakah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ? Nabi menjawab : Yaitu yang mengikuti jalanku dan para sahabatku
Maka bahawasanya siapa yang hidup (lama) diantara kamu niscaya akan melihat perselisihan (faham) yang banyak. Ketika itu pegang teguhlah Sunnahku dan Sunnah Khulafaur Rasyidin yang diberi hidayah. (HR. Abu Dawud).
Ada dua firqah dari umatku yang pada hakikatnya mereka tidak ada sangkut pautnya dengan Islam, yaitu kaum Murjiah dan kaum Qadariyah. (HR Timrmidzi).
Bagi tiap-tiap umat ada Majusinya. Dan Majusi umatku ini ialah mereka yang mengatakan bahwa tidak ada takdir. Barangsiapa diantara mereka itu mati, maka janganlah kalian solat jenazahnya. Dan barangsiapa diantara mereka itu sakit, maka janganlah kalian menjenguknya. Mereka adalah golongan Dajjal dan memang ada hak bagi Allah untuk mengkaitkan mereka itu dengan Dajjal itu. (HR Abu Dawud).
Akan keluar suatu kaum di akhir jaman, orang-orang muda berfaham jelek. Mereka banyak mengucapkan perkataan Khairil Bariyah (ayat-ayat Allah). Iman mereka tidak melampaui kerongkongan mereka. Mereka keluar dari agama bagai meluncurnya anak panah dari busurnya. Kalau orang-orang ini berjumpa dengan kamu, lawanlah mereka. (HR Bukhari).
Yang dimaksud oleh Hadits ini adalah firqoh Khawarij dan Syiah

II. Pengertian Ilmu Ushuludin

 

Ilmu Ushuludin adalah ilmu yang membahas pokok-pokok (dasar) agama, yaitu akidah, tauhid dan Itikad (keyakinan) tentang rukun Iman yang enam : 1) beriman kepada Allah, 2) Al-Quran dan kitab-kitab suci samawi, 3) Nabi Muhammad dan para Rasul, 4) para Malaikat, 5) perkara ghaib (alam kubur, alam akhirat, mashar, mizan, sirot, surga-neraka), 6 ) Takdir baik dan buruk.
Sebutan lain bagi Ilmu Ushuludin adalah ilmu (ketuhanan), kerana membahas tentang ke tauhidan (ke-Esaan) Allah, sifat dan asma (nama) Allah. 
III. Bahasan Ilmu Kalam
Tunjang utama perbahasan dalam Ilmu Kalam adalah :
1. Masalah ketuhanan :
a. Wujudnya Allah
b. Sifat-sifat Allah
c. Perbuatan Allah
2. Al-Quran
a. Apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan
3. Akhirat
a. Apakah kebangkitan itu dengan jasad apa ruh saja.
b. Apakah dapat melihat Allah di akhirat nanti.
4. Iman
5. Dosa
6. Takdir dan keadilan Allah
7. Khilafah dan imamah
8. Filsafat
9. Ayat-ayat mutasyabih
a. Tentang tajsim
b. Tentang tasybih
c. Tentang dimananya Allah


Pengertian Ilmu Tasawwuf :

Ilmu tasauf ialah ilmu yang menyuluh perjalanan seseorang mukmin di dalam membersihkan hati dengan sifat-sifat mahmudah atau sifat-sifat yang mulia dan menghindari atau menjauhkan diri daripada sifat-sifat mazmumah iaitu yang keji dan tercela .
Ilmu tasawwuf bertujuan mendidik nafsu dan akal supaya sentiasa berada di dalam landasan dan peraturan hukum syariat Islam yang sebenar sehingga mencapai taraf nafsu mutmainnah .

Imam al-Ghazali berkata;
"Hukum mempelajari tasawuf adalah fardu ain kerana manusia tidak sunyi daripada aib atau kekurangan kecuali para anbia."

Syeikh al-Syazili berkata;
"Siapa tidak mempelajari ilmu ini, nescaya dia mati di dalam dosa besar yang tidak disedarinya."

Syeikh Dahlan al-Kadiri dalam kitabnya Siraj al-Talibin menyatakan bahawa hukum belajar tasawuf adalah fardu ain pada setiap orang yang mukalaf. Ini kerana sebagaimana wajib islah yang zahir, begitu juga islah yang batin. Imam Malik mengungkap "Siapa mempelajari tasawuf tanpa fiqah, dia kafir zindik. Siapa mempelajari fiqah tanpa tasawuf, dia adalah fasiq. Siapa mempelajari kedua-duanya nescaya dia adalah tahkik (benar)."


Ibn 'Ajibah berkata;
"Orang yang mempelajari tasawuf tanpa fiqah menjadi kafir zindik kerana dia mengucap dengan cara terpaksa tanpa mengetahui hikmah dan hukum-hukumnya. Manakala orang yang belajar fiqah sahaja tanpa tasawuf menjadi fasiq kerana dia beramal tanpa memberikan sepenuh tumpuan, hati dan perasaannya kepada Allah. Ini menyebabkan amalannya tidak ikhlas.


Sementara tahkik hanya diperolehi melalui fiqah dan tasawuf sehingga seorang itu dapat melaksanakan segala kewajipannya berdasarkan ilmunya dan melakukannya dengan sepenuh hati.

Oleh itu, jelaslah bahawa tasawuf dan feqah itu dua ilmu yang saling melengkapi antara satu sama lain. Tidak sempurnalah fiqah itu tanpa tasawuf, sebagaimana pincangnya tasawuf tanpa fiqah."Tasawuf dipelajari untuk mendidik hati dan untuk mengenali (makrifat) Allah Yang Maha Mengetahui.

Sepertimana kata Ibn 'Ajibah;
"Hasil mempelajari tasawuf adalah untuk melepaskan diri daripada runtunan hawa nafsu, memelihara hati daripada sifat keji dan berakhlak dengan akhlak yang mulia."

Apakah tajuk perbahasan tasawuf?

Tasawuf ialah ilmu yang membincangkan tentang zat Allah Yang Maha Tinggi untuk membolehkan seorang hamba mengenali-Nya berdasarkan ayat-ayat (bukti-bukti) yang ditunjukkan-Nya.

Tasawuf juga membimbing jiwa, hati dan roh agar menyucikannya. Tasawuf menitikberatkan persoalan akhlak dengan mengalakkan sifat mahmudah (yang terpuji) dan menghindari sifat mazmumah (yang dikeji).

Apakah matlamat mempelajari tasawuf?


Antara matlamat mempelajari tasawuf itu adalah seperti berikut;
  1. Makrifat (mengenali) Allah SWT dengan cara beribadah kepada-Nya bersungguh-sungguh.
  2. Penyucian, pembersihan dan peningkatan jiwa sehingga ia layak memperolehi makrifat Ilahi.
  3. Membina masyarakat yang sejahtera dengan asas yang baik, akhlak yang mulia, berpegang dengan peraturan-peraturan agama dan jalan -jalan rahsia kesufian yang meningkatkan martabat pengamal.
 
Fardu ain adalah asas atau tunjang di dalam agama Islam,  fardu ain ini adalah sangat penting kerana ia mengajar manusia untuk mengenali ilmu fiqah,sifat-sifat Allah dan cara untuk mendekati diri kita kepada Allah dengan cara lebih mendalam, ilmu ini juga mampu untuk menambah tahap keyakinan seseorang terhadap kewujudan dan kekuasaan Allah.
Berdasarkan keterangan di atas ini, hukum mempelajari ilmu tauhid, ilmu feqah, dan ilmu tasawuh  adalah fardu ’ain dan wajib bagi setiap mukallaf (orang yang akil dan baliqh), lelaki dan perempuan. Mempelajari fardu ain adalah kewajipan atau satu keharusan bagi setiap orang yang memiliki akal sihat dan telah memasuki umur dewasa sebelum ia mempelajari ilmu-ilmu agama lainnya. Kerana ilmu ini bersangkutan dengan keimanan dan hukum hakam didalam islam dan  keberadaan Allah dan para rasul rasulNya.


Hukum Meninggalkan Solat Fardu

Hukum meninggalkan solat fardu dengan sengaja tanpa keuzuran yang dibenarkan oleh syarak adalah haram dan berdosa besar.

Pelaku wajib segera memohon keampunan kepada Allah (istighfar) dan bertaubat. Jumhur ulamak mengatakan wajib qada' (ganti) solat tersebut.

"Perjanjian di antara kita orang Islam dan orang kafir ialah solat dan sesiapa meninggalkan solat sesungguhnya dia telah menjadi seorang kafir. (HR al-Tirmidzi)

Nabi shalallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya yang membezakan antara seseorang dengan kesyirikkan dan kekufuran adalah dengan meninggalkan solat". (HR Muslim)


Diterangkan oleh An-Nawawi bahawasanya orang yang meninggalkan solat dengan menolak atau mengingkari kewajipan solat, dipandang telah menjadi kafir, telah terkeluar dari Islam. (ijma' ulamak Islam).

Jika dia meninggalkan solat kerana malas atau lalai tetapi masih mengi'tikadkan kewajiban solat itu atas dirinya, maka Imam Malik dan Asy Syafi'i menetapkan bahawa orang itu tidak kafir, hanya dipandang fasik (melakukan dosa besar) dan disuruh bertaubat. Jika dia tidak mahu bertaubat, nescaya dibunuh, selaku suatu hukuman yang mesti dijalankan.

Segolongan ulamak salaf, diantaranya Ahmad dan Ishaq menetapkan bahawa orang yang meninggalkan solat telah kafir dan dihukum bunuh selaku seorang kafir.

Abu Hanifah dan al-Muzany menetapkan bahawa orang yang meninggalkan solat tidak dikafirkan dan tidak dibunuh, hanya dipenjarakan dan dita'zirkan sehingga dia kembali mengerjakan solat.

Kepentingan Solat


"Sesungguhnya amalan pertama yang akan dihisab bagi seseorang hamba di hari kiamat ialah SOLAT, jikalau solatnya baik maka dia termasuk orang yang bahagia lagi beruntung dan jikalau solatnya rosak maka dia termasuk orang yang rugi dan tidak beruntung..." (HR. Imam al-Tirmidzi)

“Sesiapa yang memeliharanya solat, maka dia akan memperolehi cahaya, bukti keterangan dan kebebasan di hari kiamat. Dan bagi mereka yang tidak menjaga solat, maka dia tidak akan memperolehi cahaya, bukti keterangan dan kebebasan, sedang di hari kiamat dia akan bersama Qarun, Fir’aun, Haman dan Ubai bin Khalf.” (HR. Imam Ahmad)

Abu Qatadah r.a menceritakan bahawa beliau dengar Rasulullah s.a.w. bersabda : "Allah berfirman, 'Hai Muhammad! Aku telah mewajibkan lima kali solat sehari semalam bagi umatmu. Aku telah berjanji dengan diriKu barang siapa mengerjakan solatnya pada waktunya, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Umatmu yang tidak menjaga solatnya tidak termasuk dalam perjanjian ini". (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

Wallahu a'lam.

Khusyuk dalam solat


Khusyuk bermaksud menghadirkan hati ketika solat dengan rasa tunduk dan hina kepada Allah, apabila hati seseorang itu khusyuk maka seluruh anggotanya akan turut sama khusyuk, kerana setiap anggota mengikuti hati dan khusyuk itu tempatnya di hati.

Jumhur ulama berpendapat khusyuk dalam solat hukumnya sunnat.

Bagi orang yang tidak khusyuk dalam solatnya, tidaklah membuatkan solatnya batal. Solatnya tetap sah cuma dia mendapat pahala yang kurang, tidak sepenuhnya seperti orang yang khusyuk.

Berkaitan khusyuk dalam solat, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, "Sesungguhnya, seseorang mengerjakan solatnya dan tidak ditetapkan pahala untuknya kecuali hanya sepersepuluh, sepersembilan,seperlapan, seperenam, seperlima, seperempat, sepertiga atau setengah darinya." (HR. Abu Dawud)

Dari Abu Hurairah r.a katanya Nabi s.a.w bersabda: ”Apabila dikumandangkan azan untuk solat, syaitan lari terkentut-kentut sehingga tidak terdengar olehnya azan. Apabila muazzin berhenti, ia pun kembali. Begitu pula apabila iqamat dibacakan, ia pun lari. Dan apabila iqamat telah selesai, dia datang kembali. Dia sentiasa menggoda orang yang sedang solat, dengan berkata ”Ingatlah apa yang belum kamu ingat!” Sehingga akhirnya orang itu lupa berapa rakaat dia telah solat.” (HR Bukhari)


Wallahu a'lam.

 Maju betul Rembau, dah ada KFC !
Posted on Sunday, April 13 @ 07:06:45 MYT
Dilulus untuk paparan oleh PenjagaKubur"Maju betul Rembau sekarang ini, dah ada stesen keretapi, ada stesen komuter, mungkin tak lama lagi ada stesen keretapi laju Singapura-KL, sekarang dah ada pula KFC, 3 tingkat pula tu KFC di Rembau ni.

Bukan nak bangga, tapi amaran kepada orang Rembau ! Warga asing berebut-rebut beli hartanah di Rembau, pusat ibadah bukan Islam pun bukan main gah lagi di tepi stesen komuter Rembau dan tepi jalan utama Seremban-Rembau, tapi kita orang Rembau berebut-rebut biarkan rumah dan tanah terbiar di Rembau.

Makin banyak projek perumahan eksklusif di Rembau. Warga asing kalau beli RM 1 juta, duit mereka baru 300,000 saja.

Fikir-fikirkan, mampukah anak-anak kita miliki bukan rumah banglo malahan rumah teres di Rembau selepas ini?
"

................................
Dihantar untuk paparan TKO (Tranungkite)
Oleh:
rozmal
Posted on Sunday, April 13 @ 07:06:45 MYT
Dilulus untuk paparan oleh PenjagaKubur


 Tentera Malaysia kena belajar dengan Tentera Indonasia!
Posted on Saturday, April 12 @ 22:22:59 MYT
Dilulus untuk paparan oleh PenjagaKubur


Sebuah pesawat SE30 N54JX telah dipaksa turun di Pangkalan Udara (Lanud) Soewondo, Medan, Khamis lalu oleh tentera Indonasia (TNI). Pesawat ini dipaksa turun karena tidak meminta izin untuk terbang melintasi kawasan udara Indonesia.

Pesawat itu dipintas dan dipaksa turun oleh F16 milik TNI.

Mengikut penganalisis perang TNI memintas kapal terbang kecil kerana beranggapan bahawa jika musuh ingin menceroboh ruang udara memang dia akan menggunakan kapal terbang kecil biasa untuk melihat sensitiviti tentera. Jika perkara ini berjaya musuh mempunyai ruang untuk memasuki ruang udara dengan lebih mudah.

Malangnya tentera Malaysia walaupun mengesan pesawat MH370 sebelum ini tetapi tidak ada usaha dan sensitiviti untuk memintas.

Jika TUDM bersikap seperti TNI dan memintas MH370 sudah pasti kesudahan MH370 tidaklah seteruk sekarang.


TEMPAYAN RETAK
http://tempayanretak.blogspot.com/


MH370 - CIA tahu hal sebenar - Penulis AS

Seorang penulis berasal dari Amerika Syarikat (AS) yang juga penyiar radio tempatan, Dr Kevin Barrett mempercayai bahawa Agensi Perisikan Pusat (CIA) AS mengetahui perihal sebenar apa yang terjadi kepada pesawat MH370.

Dr Kevin, pemegang Doktor Falsafah Arab-Islamoligi dan pengkritik Perang dan Keganasan terkenal Amerika menyatakan pendapat itu menerusi saluran Press TV, semalam.

“Kehilangan pesawat itu tidak masuk akal. Ia tidak mungkin hilang begitu saja,” katanya.

Menurutnya, beberapa individu di pangkalan CIA di Alice Springs, Australia tahu mengenai perihal sebenar mengenai pesawat itu.

“Maka itu kerajaan Malaysia meminta mereka untuk membantu, namun sehingga kini Malaysia tidak mendapat sebarang respons,” katanya.

Beliau juga bertegas bahawa terdapat individu yang menutup perkara sebenar dalam kejadian ini.

“Sesuatu tidak logik apabila timbul maklumat mengenai pesawat terbabit mengubah haluan, terbang ke arah yang salah dengan beberapa penduduk terlihat ianya terbang rendah di sekitar Kepulauan Maldives lalu menuju ke Diego Garcia dan hilang begitu sahaja.

“Perkara ini sangat aneh dan tidak masuk akal,” katanya menurut laporan Mirror. - Sinar Harian

KUALA LUMPUR: Memasuki hari ke-35 pencarian pesawat MH370, jika mengambil kira kenyataan penuh sedih Perdana Menteri sebelum ini yang mengatakan pesawat itu dikesan kali terakhir di sebuah kawasan sunyi di selatan Lautan Hindi serta jauh daripada mana-mana landasan yang dalam bahasa mudahnya bermaksud ianya telah terhempas dan tiada yang terselamat, tetapi media arus perdana dah milik kerajaan sendiri seperti menafikan kenyataan Najib itu.

“Ada media arus perdana turut meragui pesawat itu terhempas dengan mengaitkan penglibatan CIA dengan kehilangan itu yang lebih dipercayai dengan teori rampasan,” tulis Shahbudin Husin di dalam blognya.

Menurutnya, hujah yang digunakan pula amat mudah iaitu jika bangunan WTC di New York boleh dimusnahkan, apalah halnya dengan hanya sebuah pesawat.

Berikut tulisan penuh beliau.

Setelah masuk hari ke-35 pencarian pesawat MH370 yang masih hilang, nampaknya makin banyak karut-marut dan perkara yang mengelirukan orangramai berlaku dalam operasi itu. Selain banyak isyarat ping yang kononnya dikesan tetapi akhirnya hilang begitu saja, beberapa objek yang dulunya dikesan begitu banyak di Lautan Hindi dan dipercayai daripada pesawat yang hilang itu, semuanya kini tiada khabar berita lagi.

Operasi pula kini seolah-olah lebih menumpukan untuk mencari kotak hitam pesawat manakala pencarian badan kapalterbang yang jauh lebih besar daripada kotak hitam, tidak lagi menjadi keutamaan. Begitu juga dengan mencari mayat-mayat penumpang yang seramai 239 itu seperti tidak lagi menjadi penting.

Belum pun kotak hitam ditemui, pemangku Menteri Pengangkutan berkata, Peguam Negara kini sudah pun berada di United Kingdom untuk membincangkan mengenai hak keatas kotak hitam itu. Sekali lagi orangramai jadi keliru, bukankah jika membeli pesawat, ia termasuk kotak hitamnya sekali?

Dan kenapa pula kerajaan begitu bersungguh-sungguh untuk menuntut hak ke atas kotak hitam itu?

Apakah akan jadi nanti sekiranya hanya kotak hitam ditemui tetapi tiada langsung serpihan pesawat atau cebisan mayat penumpang yang ditemui? Tentulah ada yang bertanya, dari mana pula datangnya kotak hitam itu?

Atau bagaimana pula jika ketiga-tiganya, kotak hitam, pesawat dan mayat langsung tidak ditemui sampai bila-bila?

Meskipun semua orang mahukan kebenaran mengenai apa yang sebenarnya berlaku, tetapi kepentingan waris mangsa tidak seharusnya dilupakan. Waris mangsa hanya mahukan pengesahan jika ada kematian, mestilah ada sekurang-kurangnya cebisan mayat yang ditemui atau jika terhempas, mestilah ada serpihan pesawatnya?

Oleh itu, sementara kotak hitam dicari, tumpuan kepada pesawat dan nasib penumpangnya haruslah juga seimbang.

Dalam masa yang sama, memasuki hari ke-35 ini juga, jika mengambil kira kenyataan penuh sedih Perdana Menteri sebelum ini yang mengatakan pesawat itu dikesan kali terakhir di sebuah kawasan sunyi di selatan Lautan Hindi serta jauh daripada mana-mana landasan yang dalam bahasa mudahnya bermaksud ianya telah terhempas dan tiada yang terselamat, tetapi media arus perdana dah milik kerajaan sendiri seperti menafikan kenyataan Najib itu.

Ada media arus perdana turut meragui pesawat itu terhempas dengan mengaitkan penglibatan CIA dengan kehilangan itu yang lebih dipercayai dengan teori rampasan. Hujah yang digunakan pula amat mudah iaitu jika bangunan WTC di New York boleh dimusnahkan, apalah halnya dengan hanya sebuah pesawat.

Terdapat pula media yang membuat spekulasi bahawa pembantu juruterbang, Fariq Abdul Hamid ada menghubungi seseorang yang tidak dapat dikesan ketika pesawat itu terbang rendah di sekitar Pulau Pinang.

Kedua-dua spekulasi ini cuba menghidupkan teori rampasan berbanding terhempas.

Semua teori dan spekulasi ini datangnya daripada media arus perdana dan dimiliki oleh kerajaan. Ia nampak terang-terang cuba menolak kesimpulan yang dibuat oleh Perdana Menteri yang turut menjaga kepentingan tempat mereka bekerja yang sebelum ini mengatakan MH370 telah terhempas dan tiada penumpangnya yang selamat.

Meskipun Hishammuddin menolak kedua-dua teori itu dan bekas Duta AS, John Mallott juga memperlekeh teori konspirasi CIA itu sebagai bukti kewartawanan yang menulis berdasarkan rekaan, paranoid dan perkauman, hakikatnya selepas lebih sebulan kehilangan pesawat itu menjadi misteri, akhbar milik kerajaan sendiri tidak percaya dengan kerajaan.

Jika sebelum ini, Hishammuddin memberi amaran kepada media agar jangan membuat sebarang spekulasi dan salah lapor serta mengugut untuk mengambil tindakan undang-undang, kini media naungan kerajaan sendiri yang berbuat demikian. Bahkan keghairahan mereka ke arah itu melebihi media baru.

Perlakuan mereka ini bukan saja memalukan kerajaan tetapi juga mencabar kewibawaan seorang Perdana Menteri yang sebelum ini terang-terang yakin bahawa pesawat itu telah terhempas.

Tetapi apabila media kerajaan sendiri kebelakangan ini lebih ghairah berspekulasi dan membuat bermacam-macam teori, jawapan Hishammuddin cukup mudah, "seperti media barat, mereka juga bebas melaporkan apa saja. Tetapi akhirnya, jika laporan itu tidak benar, mereka akan hilang kredebiliti".

Senang dan santai saja jawapannya bila terkena batang hidung sendiri.

Persoalannnya, mana janji saman dan ambil tindakan undang-undang yang begitu garang dilaungkan sebelum ini? Mana pula peranan Peguam Negara yang kononnya sudah mula mengumpul bukti mengenainya sejak hari pertama kehilangan MH370 lagi?
KOTA BAHARU: Tindakan seorang lelaki berpura-pura pengsan selepas kepalanya dibaham seekor beruang, membolehkannya menyelamatkan diri daripada haiwan itu walaupun cedera parah.

Mohd Sulaiman Jusof, 58, berkata beliau terserempak dengan dua ekor beruang bersama seekor anak beruang sedang mengorek tanah ketika mencari buah kerdas di hutan Bukit Hitam, Felda Tenang, Hulu Besut kira-kira 10 pagi Sabtu.

"Saya tidak mengendahkan kehadiran beruang itu, namun seekor daripadanya terus menerkam sehingga menyebabkan saya jatuh.

"Ketika itu, tiada apa yang saya ingat...hanya mati, kerana beruang itu menggigit kepala saya. Saya kemudian berpura-pura pengsan.

"Akhirnya beruang itu melepaskan gigitannya apabila melihat saya tidak bergerak atau melawan," katanya kepada pemberita ketika ditemui di Hospital Universiti Sains Malaysia, Kubang Kerian di Kota Baharu, Ahad.

Mohd Sulaiman berkata beliau bernasib baik kerana mampu menunggang motosikal untuk pulang ke rumahnya walaupun darah banyak keluar daripada kepalanya.

"Saya nekad tunggang motosikal pulang ke rumah walaupun dalam keadaan berlumuran darah.

"Sampai di rumah, saya hampir pengsan akibat pendarahan yang banyak. Saya dibawa menaiki lori Jabatan Perkhidmatan Awam untuk rawatan ke hospital," katanya.

Mohd Sulaiman, yang cedera di mata kiri dan kepalanya akibat serangan itu, menerima 22 jahitan dan dilaporkan stabil.

Isterinya, Rokiah Abas, 50, berkata doktor mengesahkan penglihatan suaminya masih kabur.

"Apapun saya mengharap yang terbaik untuk suami saya memandangkan kami hanya bergantung kepadanya yang bekerja sebagai penoreh getah.

"Kejadian ini amat mengejutkan kami sekeluarga kerana ini kali pertama penduduk di kawasan ini diserang beruang. Saya harap pihak berwajib memantau kawasan ini bagi mengelak perkara ini berulang," katanya. - Bernama
 

Tiada ulasan: